Datele principale privind protecția datelor 2022

1. Numele și adresa operatorului de date

Persoană împuternicită, în sensul directivei protecției datelor, al altor legi cu privire la protecția datelor valabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor reglementări cu caracter de protecție a datelor, este societatea precizată la capitolul datelor de identificare (în continuare: „noi”, respectiv „nostru” sau „noastră”).

2. Numele și adresa împuternicitului cu protecția datelor

Împuternicitul cu protecția datelor care este răspunzător pentru prelucrare este :

ARDELEAN CLAUDIU
Email: claudiu.ardelean@caparol.ro,
Tel: 004.0731.230.721

Oricare persoană vizată se poate adresa pentru toate întrebările și propunerile direct la noi sau la împuternicitul nostru cu protecția datelor.

3. Definiția termenilor

Declarația noastră pentru protecția datelor se bazează pe termenii definiți în directiva pentru protecția datelor (GDPR). Declaratia noastră pentru protecția datelor trebuie să fie ușor de citit și de înțeles. Pentru a asigura aceasta, vom explica în prealabil termenii folosiți:

 • Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică indentificată sau identificabilă (în continuare „persoană vizată”). O persoană fizică este privită ca identificabilă aunci când poate fi identificată, direct sau indirect, în special pe baza alăturării de o identificare cum sunt: un nume, un număr de identificare, datele locației, la o identificare online sau la una sau mai multe caracteristici, care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

 • Persoana vizată

Persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către responsabil.

 • Prelucrarea

Prelucrare este orice operațiune efectuată, cu sau fără ajutorul procedeelor automatizate, sau orice serie de asemenea operațiuni în legătură cu date cu caracter personal, cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Restricționarea prelucrării

Restricționare a prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul de a restricționa prelucrarea lor viitoare.

 • Creare de profiluri

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

 • Pseudonimizare

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • Operatorul de date sau împuternicitul pentru prelucrare

Operator de date este opersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern.

 • Persoană împuternicită de operator

Persoană împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 • Destinatar

Destinatar este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern nu sunt totuși  considerate destinatari.

 • Parte terță

Parte terță este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

 • Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate este orice manifestare de voință liberă, specifică cazului, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune de confirmare fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

4. Generalități despre prelucrarea datelor

Protecția datelor, securitatea datelor și protejarea secretului au pentru noi prioritate înaltă. Protecția de durată a datelor dv. cu caracter personal, ale datelor societății dv. și ale secretelor întreprinderii ne este deosebit de importantă.

În principiu, puteți vizita website-ul nostru fără a face referire la persoana dv. În cazul în care totuși accesați prestații ale societății noastre prin intermediul website-ului nostru, acest lucru impune datele dv. cu caracter personal. De regulă, folosim datele furnizate de dv., care sunt colectate și stocate de website, la utilizarea lor exclusiv în scopuri proprii și anume pentru realizarea și pregătirea website-ului nostru și inițierii sale, pentru realizarea și derularea serviciilor/ofertelor prin intermediul website-ului (îndeplinire contract) și nu dăm aceste date mai departe la terți externi, atâta timp cât nu există o obligație impusă de autorități în acest sens. În toate celelalte cazuri vă solicităm permisiunea expresă a dv.

Prelucrarea datelor dv. cu caracter personal are loc în concordanță cu cerințele directivei privind datele cu caracter personal și în acord cu reglementările de protecție a datelor legale specifice, naționale, valabile pentru noi. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor dorim să vă informăm despre tipul, volumul și scopul datelor cu caracter personal prelucrate de către noi. Pe lângă astea vă și clarificăm prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor asupra drepturilor pe care le aveți.

Noi am transpus măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție corespunzătare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui website. Astfel, din motive de securitate și pentru protecția transmiterii de conținuturi confidențiale, acest website utilizează, ca de exemplu la solicitările prin intermediul unui formular de contact pe care ni-l trimiteți dv. nouă ca un utilizator al paginii, o criptare de tipul SSL. O conexiune criptată o recunoașteți prin aceea că rândul pentru adresă al browser-ului se schimbă de la http:// în https:// și prin simbolul lacătului în rândul browser-ului dv. Atunci când este activată criptarea SSL, datele pe care ni le transmiteți nouă nu pot fi citite și de terți. Totusi, transmiterea de date prin intermediul internetului poate, de principiu, să aibă fisuri de securitate, astfel încât nu se poate asigura o protecție absolută.

5. Generalități despre cadrul legal

Dacă pentru procedurile de prelucrare a datelor solicităm un accept al persoanei vizate, cadrul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter poersonal îl reprezintă art. 6, par. 1, lit. a al directivei UE pentru protecția datelor (GDPR).

La prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unui contract, a cărui parte contractantă este persoana vizată, art. 6, par.1, lit.b al GDPR servește drept cadru legal. Acest lucru este valabil și pentru proceduri de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea de măsuri precontractuale.

Atâta vreme cât prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei cerințe legale căreia i se supune societatea nostră, art. 6, par. 1, lit. c al GDPR servește drept cadru legal.

Pentru cazul în care interese vitale ale persoanei vizate, sau ale altei persoane fizice, fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, drept cadru legal servește art. 6, par. 1, lit. d al GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes legitim al societății noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale celui vizat nu prevalează față de interesul menționat inițial, atunci cadrul legal pentru prelucrare este cel de la art. 6, par. 1, lit. f al GDPR.

6. Generalități despre ștergerea datelor și durata stocării

Datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză se șterg sau se blochează imediat ce scopul stocării dispare. O stocare în continuare poate avea loc atunci când acest lucru a fost prevăzut de leguitorul european sau național prin reglementări legale europene, legi sau alte dispoziții cărora li se supune operatorul. O blocare sau ștergere a datelor are loc și atunci când un termen de stocare prevăzut de normele de mai sus a expirat, afară de cazul în care există necesitatea stocării în continuare a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

7. Colectarea de date și informații generale

Website-ul nostru colectează la fiecarea accesare de către persoana vizată sau un sistem automatizat o serie de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile și versiunile de browser-e folosite, (2) sistemul de operare folosit de sistemul care accesează, (3) website-ul de pe care sistemul care accesează ajunge pe site-ul nostru (așa numiții referrer-i), (4) paginile de subweb care sunt dirijate pe website-ul nostru prin intermediul unui sistem care accesează, (5) data și ora accesării website-ului, (6) o adresă IP, (7) provider-ul de servicii de internet al sistemului care accesează și (8) alte date și informații asemănătoare care servesc apărării împotriva pericolelor în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

La utilizarea acestor date și informații generale nu tragem nicio concluzie față de persoana vizată. Aceste informații sunt mai mult necesare pentru (1) a livra corect conținuturile website-ului nostru, (2) pentru a optimiza conținuturile website-ului nostru precum și publicitatea, (3) pentru a asigura funcționalitatea de durată a sistemelor noastre de tehnologia informației și a tehnicii website-ului nostru, (4) pentru a pune la dispoziția organelor de urmărire penală informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim sunt de aceea evaluate de noi, pe de o parte statistic și, mai apoi, cu scopul de a ridica securitatea și protecția datelor în societatea noastră pentru ca, în final, să asigurăm un nivel de protecție optim al datelor cu caracter personal prelucrate de către noi. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal comunicate de către o persoană vizată.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Art. 6, par. 1, lit. f din GDPR

(interesul îndreptățit)

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a facilita exportul website-ului pe calculatorul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa de IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe durata ședinței.

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare atingerii scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării datelor pentru vizitarea website-ului se întâmplă acest lucru când fiecare ședință s-a încheiat.

În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, acest fapt se petrece după maxim 7 zile. O stocare peste acest termen este posibilă. În acest caz, adresele de IP ale utilizatorilor se șterg sau sunt înstrăinate, astfel încât o localizare a clientului vizitator nu mai este posibilă.

Nu, deoarece este obligatoriu necesară pentru operarea website-ului.

8. Înregistrarea pe website

Aveți posibilitatea să vă înregistrați pe website-ul nostru prin comunicarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise mai departe către persoana împuternicită pentru prelucrare reise din fiecare matrice de introducere a datelor care este folosită pentru înregistrare. Datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uzul intern și pentru scopuri proprii la persoana împuternicită pentru prelucrare. Noi putem decide transmiterea lor către unul sau mai mulți prelucrători de comenzi, de exemplu un prestator de servicii IT, servicii de plăți sau servicii logistice, care utilizează de asemenea datele cu caracter personal exclusiv și direcționat pentru îndeplinirea sarcinilor lor față de noi.

La înregistrarea dv. pe website-ul nostru noi stocăm adresa de IP alocată de provider-ul dv. de internet (ISP), data și ora înregistrării dv. Stocarea acestor date ne permite ca, la nevoie, să clarificăm fapte penale sau încălcări ale dreptului de autor. Asta, în măsura în care stocarea acestor date ne este necesară pentru asigurare și se găsește în cadrul interesului legitim, în sensul art. 6, par. 1, lit. f din GDPR. O înstrăinare a acestor date către un terț, în principiu, nu are loc atâta vreme cât nu există o obligație legală de înstrăinare, ori înstrăinarea servește urmăririi penale sau legale.

Datele cu caracter personal comunicate benevol de către dv. ne servesc, de asemenea, pentru a vă oferi conținuturi sau prestații care, prin natura lucrurilor, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Art. 6, par. 1, lit. b din GDPR (îndeplinirea contractului)

O înregistrare a utilizatorului este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau pentru realizarea de măsuri precontractuale.

Acesta este cazul pentru îndeplinirea unui contract sau realizarea de măsuri precontractuale, când pe timpul procesului de înregistrare datele pentru derularea contractului nu mai sunt necesare. Și după încheierea contractului poate să existe o necesitate de a stoca datele cu caracter personal ale partenerului contractual, pentru a respecta obligații contractuale sau legale.

Ca utilizator aveți întotdeauna posibilitatea de a anula înregistrarea. Datele despre dv. stocate le puteți oricând modifica.

Dacă datele sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru realizarea de măsuri precontractuale, o ștergere înainte de termen a datelor este posibilă numai dacă ștergerea lor nu contravine unor obligații contractuale sau legale.

9. Formular de contact și contact prin e-mail

Pe pagina noastră web sunt incluse formulare de contact, care pot fi utilizate pentru luarea de contact electronică. Dacă un utilizator folosește această posibilitate, atunci datele introduse în formular sunt transmise către noi și stocate. Aceste date sunt de regulă:

 • adresarea*
 • titlul
 • prenumele și numele*
 • firma
 • adresa poștală*
 • adresa de e-mail*
 • numărul de telefon
 • numărul de fax
 • URL
 • Referința
 • Mesajul*

*date obligatorii

La data expedierii mesajului mai sunt stocate și următoarele date:

 • data și ora expedierii

Alternativ, este posibilă o luare de contact prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.

În acest context nu are loc o înstrăinare către terți. Datele se folosesc exclusiv pentru prelucrarea conversației.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Cadrul legal pentru prelucrarea datelor în cazul cererilor prin intermediul machetei formularului de contact și/sau prin e-mail este, de regulă, art. 6, par. 1, lit. b din GDPR

(Îndeplinirea contractului; măsuri precontractuale)

Art. 6, par. 1, lit. c din GDPR (îndeplinirea unei obligații legale, de ex. răspunsuri la întrebări referitoare la protecția datelor) și

în rest art. 6, par. 1, lit. f din GDPR

(interesul îndreptățit)

Prelucrarea datelor cu caracter personal din formularul de contact/ din e-mail ne servește exclusiv pentru prelucrarea luării de contact. Aici se regăsește și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate pe durata procesului de expediere servesc pentru a împiedica o abuzare de formularul de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnica informațiilor.

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele cu caracter personal din macheta formularului de contact și pentru cele transmise prin e-mail, acesta este cazul atunci când conversația cu utilizatorul se încheie. Conversația se încheie atunci când, din context, se poate deduce că starea de lucruri vizată este lămurită definitiv.

Cele de mai sus nu sunt valabile în cazul în care corespondența este supusă unei obligații de păstrare generată de legislația comercială.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar pe timpul operațiunii de expediere se șterg, cel mai târziu, după un termen de șapte zile.

Utilizatorul are posibilitatea să revoce oricând stocarea datelor sale cu caracter personal. Într-un asemenea caz conversația nu mai poate fi continuată.

10. Trimiteri publicitare

În afară de acestea, ne rezervăm dreptul să folosim datele dv. cu caracter personal, pe care le-am primit de la dv. în cadrul relației contractuale, de exemplu pentru trimiterea de oferte asemnănătoare, interesante, și de informații despre ofertele și prestațiile noastre prin poștă sau, la indicarea adresei dv. de e-mail și acceptului explicit, și prin e-mail.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Cadrul legal pentru trimiteri publicitare este art. 6, par.1, lit. f al GDPR (interes legitim)

Scopul colectării este, pe lângă îndeplinirea contractului, și de a face să parvină clientului intenționat (corespunzător intereselor sale) material publicitar.

Date vor fi șterse cel tîrziu la 6 ani după ultima comandă sau ultimul contact sau blocate pentru scopuri publicitare (atâta vreme cât persistă o obligație de stocare).

Drept de revocare general (vezi la drepturile celui vizat).

11. Protecția datelor la aplicarea pentru un post și la procedura de aplicare

Noi colectăm și prelucrăm date cu caracter personal de la aplicanți în scopul derulării procedurii de aplicare. Prelucrarea poate avea loc și pe cale electronică. Acesta este cazul în special atunci când aplicantul ne transmite documentele corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu prin e-mail. Dacă încheiem un contract de angajare cu dv. ca aplicant, datele transmise vor fi stocate în scopul derulării raportului de muncă, cu respectarea prevederilor legale. Dacă nu se încheie un contract de angajare cu aplicantul, documentele de aplicare se șterg automat la șase luni după comunicarea deciziei, atâta timp cât ștergerea nu contravine vreunui interes legitim al operatorului de date. Un asemenea interes legitim în acest sens este, de exemplu, obligativitatea dovederii în cazul unei proceduri conform legii nediscriminării.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Cadrul legal pentru prelucrarea datelor în cazul întrebărilor prin intermediul formularului de contact și/sau prin e-mail este art. 6, par. 1, lit b din GDPR

(îndeplinirea unui contract de muncă; măsuri premergătoare angajării);

Art.6, par. 1, lit. c din GDPR (îndeplinirea unei obligații legale, de ex. răspunsul la întrebări legate de procedura de aplicare)

și în rest art. 6, par.1, lit. f din GDPR

(interes legitim)

precum și norme de autorizare din legi speciale, cum ar fi contractul colectiv pe ramură, contractul colectiv pe întreprindere, legea impozitului pe venit, etc. Suplimentar, se face referire la procedura de prelucrare a departam. personal/resurse umane.

Dacă vom încheia un contract de muncă cu dv. în calitate de aplicant, datele comunicate vor fi stocate în scopul derulării raportului de muncă, cu respectarea prevederilor legale.

Dacă nu se încheie un contract de muncă de către operatorul de date cu aplicantul, documentele de aplicare vor fi șterese automat după șase luni de la comunicarea deciziei, atâta timp cât ștergerea nu contravine vreunui interes legitim al operatorului de date.

Un asemenea interes legitim în acest sens este, de exemplu, obligativitatea dovederii în cazul unei proceduri conform legii nediscriminării.

Numai posibilități de revocare și îndepărtare generale.

12. Cookies – descriere și volumul prelucrării datelor

Pentru oferta noastră online – ca și pe multe pagini web – se utilizează cookies. Cookies sunt mici fișiere de date, care se stochează în computerul dv. și care stochează anumite setări și date prin intermediul browser-ului dv. pentru schimbul cu oferta noastră online. Un cookie conține, de regulă, numele domeniului de la care a fost trasmis fișierul cookie, precum și informații despre vechimea cookie-ului și un semn de identificare alfanumeric.

Cookie-urile ne facilitează recunoașterea computerului dv. și disponibilizarea imediată a unor eventuale setări inițiale. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim oferta online și să vă oferim dv. un serviciu mai bun și mai bine individualizat pe cerințele dv.

Cookie-urile utilizate de noi sunt așa numite session-cookie, care se șterg automat după încheierea ședinței de browser.

Mai folosim pe website-ul nostru și cookies care fac posibilă o analiză a comportamentului de surfer al utlizatorului.

Datele utilizatorului obținute pe această cale sunt pseudonimizate cu ajutorul măsurilor tehnice. De aceea, o atribuire a datelor utilizatorului  care accesează nu mai este posibilă. Datele nu sunt stocate împreună cu celelalte date cu caracter personal ale utilizatorului.

La accesarea paginii noastre web utilizatorii sunt informați, prin intermediul unui infobanner, despre utilizarea de cookies în scopuri de analiză și îndrumați spre această declarație de protecție a datelor. Puteți să vă setați browser-ul în așa fel încât să fiți informați despre folosirea cookies-urilor și să decideți dacă le acceptați, sau acceptați cookies în anumite cazuri sau le excludeți în mod general. Dacă  nu acceptați cookies, funcționalitatea paginii noastre poate fi limitată. Sub link-urile următoare găsiți informații cum puteți să activați sau să dezactivați cookies-urile la cele mai importante browsere:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Dv. acceptați cookies-urile noastre dacă ați activat, respectiv dezactivat, setarea de cookies și veți continua să folosiți acest website.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Art. 6, par. 1, lit. f din GDPR (interes legitim) pentru cookies, tehnic obligatoriu necesare

Altfel: art. 6, par. 1 lit. a din GDPR

(accept)

Scopul utilizării cookies-urilor tehnic obligatoriu necesare este acela de a simplifica utilizarea website-ului de către utilizator. Anumite funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fără folosirea cookies-urilor. Pentru acestea este necesar ca browser-ul să fie reconoscut și după o schimbare de pagină.

Utilizarea de cookies-uri de analiză se face cu scopul de a îmbunătăți calitatea website-ului și a conținuturilor sale. Prin intermediul cookies-urilor de analiză aflăm cum se folosește website-ul și putem astfel să optimizăm permanent oferta noastră.

În aceste scopuri se regăsește și interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal conf. Art.6, par. 1, lit. f din GDPR.

Cookies-urile se stochează pe calculatorul utilizatorului și sunt transmise de acesta către pagina noastră. De aceea dv., ca utilizator, aveți controlul deplin asupra utilizării cookies-urilor.

Prin modificarea setărilor în browser-ul dv. de internet puteți să dezactivați sau limita transmiterea de cookies. Cookies-uri deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate realiza și automatizat. Dacă se dezactivează cookies-uri pentru website-ul nostru, probabil nu se mai pot folosi toate funcțiile website-ului în volum complet.

Transmiterea de flash-cookies nu se poate împiedica prin setările browser-ului, dar se poate prin modificarea setării pentru Flash Player.

În afară de asta, se folosesc cookies de la terți la accesarea website-ului nostru.

13. Canale de socializare, plugin-uri și instrumente de urmărire

 • Precizări pentru protecția datelor la utilizarea și folosirea Linkedin plug-in

Website-urile noastre utilizează un plug-in al rețelei sociale Linkedin. Linkedin este o ofertă a Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în continuare Linkedin). Plug-in-ul de la Linkedin îl puteți recunoaște după logo-ul corespunzător sau după „recommend-button” („recomandăm”). Vă rugăm aveți în vedere că, la vizitarea website-ului nostru, plug-in-ul va realiza o conexiune între browser-ul dv. de internet și serverul de la Linkedin. Astfel, Linkedin va fi informată că pagina noastră de internet a fost vizitată cu adresa dv. de IP. Dacă veți da click pe butonul „recommend-button” de la Linkedin și, concomitent, sunteți logat și pe contul dv. de la Linkedin, aveți posibilitatea să linkuiți un conținut de pe website-ul nostru pe pagina cu profilul dv. de la Linkedin. În acest fel facilitați Linkedin să atribuie vizita dv. pe website-urile noastre dv., respectiv contului dv. de utilizator.  Trebuie să știți că nu obținem nicio cunoștință de la Linkedin despre conținutul datelor transmise și utilizarea lor.

Mai multe detalii despre colectarea datelor și posibilitățile dv.legale, precum și opțiuni de instalare, obțineți de la Linkedin. Acestea vă sunt puse la dispoziție la http://www.linkedin.com/static?key=privacy policy&trk=hb ft priv.

 • Precizări pentru protecția datelor la utilizarea și folosirea Facebook plug-in

Acest website folosește social plug-ins („plug-ins”) ale rețelei sociale facebook.com, care este administrată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Plug-ins se pot recunoaște după unul din logourile Facebook („f” alb pe o cahlă albastră sau semnul de „degetul mare sus”) sau sunt marcate cu adaosul „Facebook Social Plug-In”. Lista și aspectul Facebook Plug-Ins poate fi vizualizată aici: http://developers.facebook.com/Plug-Ins.

Dacă un participant accesează un website din această ofertă, care conține un asemenea plug-in, browserul său realizează o legătură directă cu serverele de la Facebook. Conținutul plug-in-ului se transmite de Facebook direct la browser-ul dv. și este înglobat de acesta în website. De aceea, ofertantul nu are nicio influență asupra volumului datelor pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in și, în consecință, îi informează pe participanți în mod corespunzător despre stadiului cunoștințelor sale (https://www.facebook.com/help/186325668085084);

Prin integrarea de plug-ins Facebook obține informația că un participant a accesat pagina corespunzătoare a ofertei. Dacă participantul este logat la Facebook, vizita se poate aloca contului său de la Facebook. Dacă participanții interacționează cu plug-ins, de exemplu acționează butonul Like sau fac un comentariu, informația corespunzătoare este transmisă de browser-ul dv. direct la Facebook și stocată acolo. Dacă un participant nu este membru al Facebook există totuși posibilitatea ca Facebook să afle adresa sa de IP și să o stocheze. Conform Facebook, în Germania se stochează numai o adresă de IP anonimizată. Scopul și volumul datelor colectate și ulterioara prelucrare și utilizare a datelor de către Facebook, precum și drepturile și posibilitățile de setare corespunzătoare pentru protecția sferei private a participanților, le puteți vedea aici în declarația pentru protecția datelor a Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Dacă un participant este membru Facebook și nu dorește ca Facebook, prin intermediul acestei oferte, să colecteze date despre el și să le coreleze cu datele sale de membru stocate la Facebook, înainte de vizitarea prezenței pe internet trebuie să se delogheze de la Facebook. De asemenea, este posibil ca să blocați Facebook-Social-Plug-Ins cu add-ons pentru browser-ul dv., de exemplu cu „Facebook Blocker”.

 • Indicație privind prelucrarea datelor pe pagina noastră de fan Facebook

 Nu se fac regulat colectări și prelucrări ale datelor dv. cu caracter personal

La vizita dv. pe pagina noastră de fan Facebook nu colectăm și nu prelucrăm regulat nicio dată cu caracter personal. O prelucrare se face, de regulă, de către Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Reglementările lor cu privire la protecția datelor le puteți accesa la: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 Colectarea și prelucrarea datelor dv. cu caracter personal în situații de excepție

Dacă, în cazuri de excepție, vom prelucra la noi (în afara Facebook) mai departe datele dv. cu caracter personal  (de ex. din comentarii) atunci acest fapt se petrece exclusiv pentru scopuri proprii, de ex. pentru a răspunde la cererile dv. sau pentru a vă înștiința despre câștiguri. În acest caz, noi suntem operator. De aceea, sunt valabile toate precizările din prezenta indicație privind protecția datelor.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Cadrul legal al acestei prelucrări este art. 6, par. 1, lit b din GDPR.

În rest, o prelucrare are loc numai dintr-un interes legitim, de ex. în cazul unei suspiciuni concrete a unei fapte penale, conf. art. 6, par. 1, lit. f din GDPR.

Exclusiv scopuri proprii, de ex. derularea unui concurs cu câștiguri și alte acțiuni.

Datele dv. se șterg la atingerea scopului, în măsura în care nu există o obligație de stocare.

Conform condițiilor și posibilităților tehnice ale Facebook și la preluarea datelor în sistemul nostru în cazurile de excepție conform reglementărilor de la cifra 9.

 • Precizări pentru protecția datelor la utilizarea și folosirea YouTube

Noi am integrat pe acest website componente de la YouTube. YouTube este un video-portal de internet care facilitează postarea gratis de videoclipuri de către editori și altor utilizatori vizionarea, evaluarea și comentarea, de asemenea gratis, a acestor clipuri. YouTube permite postarea tuturor tipurilor de imagini video, motiv pentru care transmisiuni complete de filme sau televiziune, videouri muzicale, trailere sau videouri realizate de utilizatori înșiși sunt accesibile prin intermediul portalului.

Administrator al YouTube este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube LLC este o subsidiară a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Prin fiecare accesare a uneia din paginile singulare ale acestui website, care este administrat de împuternicitul pentru prelucrare și pe care s-a integrat o componentă YouTube (YouTube-Video), browser-ul de internet de pe sistemul IT al persoanei vizate este determinat automat, de către componenta YouTube, să descarce o reprezentare de pe YouTube a componentei YouTube corespunzătoare. Alte informații despre YouTube pot fi accesate la: https://www.youtube.com/yt/about/de. În cadrul acestei proceduri tehnice YouTube și Google iau la cunoștință care subpagină concretă a website-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În măsura în care persoana vizată este în același timp logată la YouTube, la accesarea unei subpagini care conține un video YouTube, YouTube recunoaște care subpagină concretă a website-ului nostru este vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt adunate de YouTube și Google și sunt alocate contului aferent de YouTube al persoanei vizate.

YouTube și Google obțin întotdeauna, prin intermediul componentei YouTube, o informație despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru atunci când persoana vizată este concomitent logată și la YouTube la momentul accesării paginii noastre. Acest fapt are loc indiferent dacă persoana vizată dă sau nu click pe un video YouTube. Dacă persoana vizată nu dorește o asemenea transmitere de informații către YouTube și Google, ea poate împiedica transmiterea prin aceea că, înainte de accesarea unei pagini de pe site-ul nostru, se va deloga de la contul său de YouTube.

Precizările privind protecția datelor făcute publice de YouTube, care se pot accesa de la : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy , dau lămuriri despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

 • Precizări pentru protecția datelor la folosirea și utilizarea de Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Noi am integrat pe acest website componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză a web-ului. Analiza web este colectarea, strângerea și evaluarea de date despre comportamentul vizitatorilor website-ului. Un serviciu de analiză a web-ului cuprinde, între altele, date despre de la care pagină web a ajuns persoana vizată pe site-ul nostru (așa numit referrer), ce subpagină a fost accesată sau cât de des și pentru ce durată de ședere a fost vizitată o subpagină. O analiză a web-ului se utilizează preponderent pentru optimizarea website-ului și pentru analiza de costuri-foloase a publicității pe internet.

Societatea care administrează componentele de  Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Împuternicitul pentru prelucrare folosește pentru analiza web-ului cu Google Analytics extensia „_gat._anonymizelp”. Cu ajutorul acesteia adresa de IP a conexiunii de internet a persoanei vizate este scurtată și anonimizată de către Google, atunci când accesarea website-ului nostru se face dintr-un stat membru al UE sau dintr-un alt stat membru al convenției asupra spațiului economic european.

Scopul componentei Google Analytics este analiza fluxurilor de vizitatori pe pagina noastră web. Google folosește datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea website-ului nostru, pentru a realiza pentru noi rapoarte online care arată activitățile de pe website-ul nostru și pentru a presta alte servicii în legătură cu utilizarea website-ului nostru.

Google Analytics postează un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Ce sunt cookies-urile s-a explicat deja mai sus. Prin postarea de cookies se permite o analiză a utilizării website-ului nostru. Prin fiecare accesare a unei din paginile individuale ale acestui website, care este gestionat de împuternicitul pentru prelucrare și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browser-ul de internet de pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate este determinat automat, prin intermediul componentei Google Analytics, să transmită către Google date  în scopul analizei online. În cadrul acestei proceduri tehnice Google obține cunoștințe despre date cu caracter personal, cum sunt adresa de IP a persoanei vizate, care îi folosesc Google, printre altele, să înțeleagă originea vizitatorilor și a click-urilor și, drept urmare, să faciliteze decontarea provizioanelor.

Prin intermediul cookies-urilor se stochează informații cu caracter personal, de exemplu ora accesării, localitatea de unde a fost activată și periodicitatea vizitelor website-ului nostru de către persoana vizată. La fiecare vizită a website-ului nostru sunt transmise către Google, în SUA, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa de IP a conexiunii de internet folosite de persoana vizată. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către Google în SUA. În anumite condiții, Google retransmite către terți aceste date cu caracter personal obținute prin procedura tehnică.

Persoana vizată poate oricând împiedica postarea de cookies de către website-ul nostru, cum s-a descris mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat și, astfel, să revoce pe durată postarea de cookies. O asemenea setare a browser-ului de internet ar împiedica și Google să posteze un cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie deja postat de Google Analytics poate fi oricând șters prin intermediul browser-ului de internet sau al altui program software.

De asemenea, există posibilitatea pentru persoana vizată să revoce colectarea datelor provenite din vizitarea acestei website colectate prin Google Analitycs și să o împiedice. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să downloadeze și să instaleze un browser-add-on de la adresa : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest browser-add-on comunică Google Analytics, prin intermediul JavaScript, că nu este permisă transmiterea de date și informații ale vizitatorilor website-urilor către Google Analytics. Instalarea browser-add-on-ului este evaluată de Google Analytics drept o revocare. Dacă sistemul IT al persoanei vizate este șters, formatat sau nou instalat  la o dată ulterioară, persoana vizată trebuie să efectueze o nouă instalare a browser-add-on-ului pentru a dezactiva Google Analytics. În măsura în care browser-add-on-ul este dezinstalat sau dezactivat de către persoana vizată sau de către altă persoană, care poate fi atribuită sferei sale de influență, există posibilitatea noii instalări sau a noii activări a browser-add-on-ului.

Alte informații și precizările pentru protecția datelor ale Google le obțineți de la:

https://www.google.de?intl/de/policies/privacy/ și de la: www.google.com/analytics/terms/de.html

Google Analytics este explicat mai în detaliu la linkul: https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

 • Reglementări privind protecția datelor în introducerea și utilizarea Google AdWords

Am integrat Google AdWords pe acest site web. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze o reclamă nu numai în rezultatele motorului de căutare Google, ci și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să stabilească în prealabil anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora o reclamă va fi afișată doar în rezultatele motorului de căutare Google atunci când utilizatorul apelează la un motor de căutare un rezultat de căutare relevant pentru cuvintele cheie. În rețeaua de publicitate Google, reclamele sunt distribuite pe site-uri web tematice relevante cu ajutorul unui algoritm automat și sub rezerva observării cuvintelor cheie definite anterior.

Compania operativă pentru serviciile Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google AdWords este publicitatea site-ului nostru web prin suprapunerea de publicitate relevantă pentru interese pe site-ul terților și în rezultatele motorului de căutare al motorului de căutare Google și o suprapunere a publicității terților pe site-ul nostru.

Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame Google, un așa-numit cookie de conversie este stocat pe sistemul IT al persoanei vizate de către Google. Ce sunt cookie-urile a fost deja descris mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu servește la identificarea persoanei vizate. Cookie-ul de conversie – în măsura în care nu a expirat – permite stabilirea dacă un anumit subsit, de exemplu coșul de cumpărături al unui sistem de magazine online, a fost apelat pe site-ul nostru web. Cu ajutorul cookie-urilor de conversie, nu numai noi, ci și Google putem deduce dacă un subiect de date, care ajunge pe site-ul nostru web printr-o reclamă AdWords, a generat o cifră de afaceri, adică a finalizat o achiziție sau a întrerupt.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-urilor de conversie sunt utilizate de Google pentru a pregăti statistici de vizită pentru site-ul nostru web. Aceste statistici de vizită sunt utilizate la rândul nostru de noi pentru a determina numărul total de vizitatori care ne sunt transmise prin reclame AdWords, adică pentru a determina succesul sau lipsa de succes a reclamei AdWords specifice și pentru a optimiza reclamele noastre AdWords pentru viitorul. Nici compania noastră, nici alți clienți publicitari ai Google AdWords nu primesc informații de la Google cu ajutorul cărora persoana respectivă ar putea fi identificată.

Cu ajutorul cookie-urilor de conversie, datele personale sunt, de exemplu, site-urile web vizitate de către persoana vizată. În consecință, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii cu fiecare vizită pe site-urile noastre web. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în S.U.A., în anumite circumstanțe, Google transmite unor date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Așa cum a fost deja descris mai sus, persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment, făcând o setare adecvată în browserul de internet utilizat și, prin urmare, să se opună setării cookie-urilor într-o manieră durabilă. O asemenea setare în browserul de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie care a fost deja setat de Google AdWords poate fi șters oricând prin intermediul browserului de internet sau al unui program software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității referitoare la interese. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să apeleze de la fiecare dintre browserele de Internet, el / ea folosește linkul www.google.de/settings/ads și pentru a efectua setările dorite.

Informații suplimentare și reglementările valide privind protecția datelor Google pot fi apelate la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

14. Newsletter

La înscrierea pentru newsletter-ul nostru, adresa dv. de e-mail va fi folosită pentru scopuri proprii de publicitate, până când vă retrageți. Veți primi periodic informații prin e-mail despre teme actuale, precum și e-mail-uri la ocazii speciale, de exemplu la acțiuni speciale. E-mail-urile pot fi personalizate și individualizate, pe baza informațiilor noastre despre dv.

Pentru înscrierea la newsletter-ul nostru folosim, în măsura în care nu ne-ați dat acordul dv. scris, așa numitul Double-Opt-In procedeu, asta înseamnă că vă vom trimite un newsletter prin e-mail numai atunci când ne-ați confirmat limpede ca să activăm trimiterea de newsletter. Vă vom trimite atunci un e-mail de încunoștiințare și vă vom ruga ca, printr-un click de activare pe un link conținut în acest e-mail, să ne confirmați că doriți să primiți newsletter-ul nostru.

Dacă nu veți mai dori să primiți newsletter-e de la noi puteți oricând să revocați acest lucru, fără ca pentru aceasta să se genereze alte costuri decât cele de bază pentru remitere. Folosiți pur și simplu link-ul de revocare existent în fiecare newsletter sau trimiteți-ne o comunicare nouă sau imputernicitului pentru protecția datelor.

Cadrul legal

Scopul stocării

Durata stocării

Posibilități de îndepărtare/revocare

Cadrul legal pentru prelucrarea datelor după înscrierea utilizatorului  la newsletter este prezentarea unui accept al utilizatorului art. 6, par. 1, lit. a din GDPR (accept)

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește pentru transmiterea newsletter-ului.

Colectarea altor date cu caracter personal în cadrul procesului de înscriere servește pentru a împiedica un abuz al serviciilor sau al adresei de e-mail folosite.

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Adresa de e-mail a utilizatorului va fi prin urmare blocată pe perioada în care abonamentul la newsletter este activ.

Celelalte date cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înscriere (cum sunt adresa de IP și momentul înscrierii) sunt șterse, de regulă, după o perioadă de șapte zile.

Abonamentul la newsletter poate fi revocat oricând de către utilizatorul vizat. În acest scop se găsește un link de dezactivare corespunzător în fiecare newsletter.

Renunțarea la abonament reprezintă totodată o revocare a acceptului de stocare a datelor cu caracter personal colectate pe timpul procesului de înscriere.

15. Premii

Organizăm regulat extrageri gratuite în care participanții pot câștiga diverse premii. Detalii despre tipul și sfera de extragere a premiilor și premiile, precum și condițiile preliminare pentru participare pot fi găsite în condițiile de participare respective. Pentru a participa la tragerea la sorti, trebuie furnizate date personale. Ce date trebuie furnizate pot fi găsite pe pagina de înregistrare a tragerii la sorti. În cazul minim, vor fi prelucrate următoarele date personale ale participantului:

 • Nume și prenume
 • Data nașterii
 • Titulatura și/sau sexul
 • Adresa de email

În plus, participanții pot furniza voluntar alte date cu caracter personal, cum ar fi datele de adresă.

Termeni juridici

Scopul stocării

Durata stocării

Obiecții / posibilitate de eliminare

Articolul 6 alin. 1 lit. b GDPR (Pașii înainte de încheierea unui contract) pentru executarea extragerii de premii

Articolul 6 alin. 1 lit. b GDPR (consimțământ) pentru trimiterea de publicitate

Articolul 6 alin. 1 lit. b GDPR (Pașii înainte de încheierea unui contract) pentru livrarea prețurilor

Aceste date sunt necesare pentru desfășurarea corectă a tragerii la premiu, de exemplu pentru a verifica identitatea participanților, pentru a respecta limita de vârstă pentru participarea la tragerea la premiu, pentru a contacta participanții cu desemnarea corespunzătoare sau pentru a le notifica în acest caz. a unui câștig.

În plus, datele dvs. personale pot fi stocate în scopul de a trimite publicitate sau de a livra prețuri.

În cazul în care, în cazul câștigului, premiile sunt livrate sau puse la dispoziție de un retailer specializat, o companie afiliată sau o altă terță parte (partener de cooperare), datele participantului trebuie transmise unui asemenea partener de cooperare în scopul livrării sau furnizării a premiului (premiilor).

Datele furnizate pe pagina de înregistrare vor fi prelucrate exclusiv în scopul tragerii la sorti și vor fi șterse de către organizatorul responsabil, după finalizarea extragerii.

În legătură cu întrebări sau sugestii cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în tragerea la sorți, aveți dreptul în orice moment să contactați persoana responsabilă în acest aviz de protecție a datelor sau responsabilul său cu protecția datelor. Drepturile dvs. enumerate în acest aviz de protecție a datelor se aplică pe deplin și participării la tragerea la sorti.

16. Drepturile dvs.

Dacă se prelucrează date cu caracter personal ale dv. sunteți persoană vizată în sensul DSGVO și aveți următoarele drepturi față de operator:

 • Dreptul la informare

Puteți să solicitați operatorului o confirmare dacă date cu caracter personal care vă privesc pe dv. sunt prelucrate de noi.

Dacă o asemenea prelucrare există, puteți solicta de la operator precizări despre următoarele informații:

 • Scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal; categoriile datelor cu caracter personal care se prelucrează
 • Destinatarii, respectiv categoriile destinatarilor față de care s-au dezvăluit sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal care vă vizează
 • Durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă vizează sau, dacă nu sunt posibile precizări concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea duratei stocării
 • Existența dreptului la corecție sau ștergere a datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la limitarea prelucrării de către operator sau a dreptului de revocare împotriva acestei prelucrări
 • Existența dreptului depunerii unei plângeri la o autoritate de supraveghere
 • Toate informațiile disponibile despre originea datelor atunci când datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată
 • Existența unei identificări automatizate a luării deciziei, inclusiv profiling conform art. 22, par. 1 și 4 din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante despre logica implicată precum și proporția efectelor preconizate ale unei asemenea prelucrări pentru persoana vizată

Dv. aveți dreptul să solicitați precizări despre faptul dacă datele cu caracter personal care vă vizează sunt transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest sens, puteți să solicitați să fiți informați despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transmiterea , conf. art. 46 GDPR.

 • Dreptul la rectificare

Aveți dreptul față de operator la rectificare și /sau completare , în măsura în care datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze imediat rectificarea.

 • Dreptul la limitarea prelucrării

În următoarele condiții puteți solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează:

 • În situația în care contestați corectitudinea  datelor dv. cu caracter personal pe o durată care îi permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal
 • Atunci când prelucrarea este nelegitimă și dv. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal solicitând, în loc de asta, limitarea folosirii datelor cu caracter personal
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor, dv. însă aveți nevoie de ele pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale sau
 • Dacă ați făcut opoziție împotriva prelucrării conform art. 21, par. 1 GDPR și încă nu s-a stabilit dacă motivele legitime ale operatorului prevalează față de motivele dv.

Dacă s-a limitat prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează, făcând abstracție de stocarea lor, aceste date au voie să fie prelucrate numai cu acceptul dv. sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării drepturilor legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive ale unui interes public important al UE sau al unui stat membru.

Dacă prelucrarea s-a limitat în condițiile invocate mai sus, veți fi informat de către operator înainte ca limitarea să fie anulată.

 • Dreptul la ștergere
 • Obligația de ștergere

Puteți solicita operatorului ca datele cu caracter personal care vă vizează să fie șterse de îndată și operatorul este obligat să șteargă imediat aceste date, în măsura în care unul din următoarele motive este cazul:

 • Datele cu caracter personal care vă vizează nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate pe altă cale.
 • Dv. revocați acceptul pe care se baza înțelegerea conform art. 6, par. 1, lit. a sau art. 9, par. 2 lit. a din GDPR și lipsește un alt cadru legislativ pentru prelucrare.
 • Dv. vă opuneți prelucrării conform art. 21, par. 1 GDPR și nu există alte motive îndreptățite prioritare sau dv. vă opuneți prelucrării conform art. 21, par. 2 din GDPR.
 • Datele dv. cu caracter personal au fost prelucrate nelegitim.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal care vă vizează este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform dreptului UE, sau dreptului unui stat membru căruia îi aparține operatorul.
 • Datele cu caracter personal care vă vizează au fost colectate cu referire la serviciile oferite de societatea informațională conform art. 8, par. 1 din GDPR.
 • Informații către terți

Dacă operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă vizează și acesta este obligat să le șteargă conform art. 17, par. 1 din GDPR, atunci operatorul va lua toate măsurile corespunzătoare și de ordin tehnic , ținând cont de tehnologia la dispoziție și de costurile de implementare, pentru a-i informa pe cei împuterniciți pentru protecția datelor care prelucrează datele cu caracter personal că dv., ca persoană vizată, ați solicitat de la ei ștergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor acestor date cu caracter personal.

 • Excepții

Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară pentru:

 • Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale care impune prelucrarea conform dreptului UE sau al statelor membre căruia i se supune operatorul, sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public ori de exercitare a autorității publice, care a fost transmisă operatorului;
 • Din motive de interes public în domeniul sănătății publice conform art. 9, par. 2, lit. h și i, precum și art. 9, par. 3 din GDPR.
 • În scopul stocării din interes public, scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform art. 89, par. 1 GDPR, în măsura în care dreptul de la par. a) face intenționat imposibilă atingerea scopurilor acestei prelucrări ori o afectează în mod serios, sau
 • Pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

De asemenea, nu există dreptul la ștergere în măsura în care datele cu caracter personal trebuie să fie stocate la operator în baza obligațiilor și termenelor  legale de păstrare. Într-un asemenea caz, în loc de o ștergere este valabilă o blocare a datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la informare

Dacă ați făcut la operator uz de dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare, acesta este obligat să comunice tuturor destinatarilor, cărora li s-au dezvăluit datele dv, cu caracter personal, aceste rectificări sau ștergeri ale datelor sau restricționare a prelucrării, în afară de cazul că acest lucru se dovedește a fi imposibi,l sau este legat de eforturi necorespunzătoare.

Față de operator aveți dreptul să fiți informat despre acești destinatari.

 • Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă vizează, pe care le-ați pus la dispoziția operatorului, într-un format structurat, uzual, care poate fi citit de aparate și într-o formă interoperabilă. În afară de asta, aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator, fără restricții, prin intermediul operatorului căruia i s-au pus la dispoziție datele cu caracter personal, în măsura în care

 1. Prelucrarea se bazează pe un accept conf. art. 6, par. 1, lit. a din GDPR sau art. 9, par. 2, lit. a GDPR sau pe un contract conf. art. 6, par. 1, lit b din GDPR.
 2. Prelucrarea are loc cu ajutorul procedurilor automatizate.

În exercitarea acestui drept al dv. aveți de asemenea dreptul să determinați transmiterea datelor cu caracter personal care vă vizează direct de către un operator către alt operator, în măsura în care tehnic este posibil.

Dreptul la portabilitatea datelor nu este valabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei cerințe de interes public sau în exercitarea autorității publice care a fost transmisă operatorului.

 • Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, din motive care reies din situația dv. deosebită, să vă opuneți oricând prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează, care se face conform art. 6, alin. 1, lit. e sau f din GDPR; acest lucru este valabil și pentru un profiling bazat pe aceste prevederi.

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă vizează, în afară de cazul că el poate dovedi existența unor motive întemeiate de protecție, obligatorii, care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dv., sau prelucrarea servește afirmării, exercitării sau apărării pretențiilor legale.

În situația în care datele cu caracter personal care vă vizează sunt prelucrate pentru a realiza publicitate directă, aveți dreptul să vă opuneți oricând împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă vizează în scopul unei asemenea publicități; acest lucru este valabil și pentru profiling, în măsura în care este în legătură cu acestă publicitate directă.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de publicitate directă, datele cu caracter personal care vă vizează nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Aveți posibilitatea, în legătură cu utilizarea de servicii ale societății informaționale – făcând abstracție de Directiva 2002/58/CE –, să activați dreptul dv. la opoziție prin intermediul procedurii automatizate, la care se pot folosi specificații tehnice.

 • Dreptul la revocarea declarației de acceptare privind protecția legală a datelor

Aveți dreptul să revocați oricând și fără indicarea motivelor declarația dv. de acceptare privind protecția legală a datelor. În situația revocării vom șterge imediat datele cu caracter personal care vă vizează și nu le vom mai prelucra. Prin revocarea acceptului nu se aduce atingerii legalității prelucrării realizate pe baza acceptuolui până la data revocării.

 • Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu este valabil dacă decizia:

*  este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
*  este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
*   are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate

Cu tote acestea, deciziile nu au voie să se bazeze pe anumite categorii de date cu caracter personal conform art. 9, par. 1 din GDPR, în măsura în care art. 9, par. 2, lit. a sau g este valabil și au fost luate măsuri corespunzătoare pentru protecția drepturilor și libertăților dv., precum și a întereselor legitime ale dv.           

În cazurile menţionate la aliniatele 1) și 3), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

 • Dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a se aduce atingere altor măsuri de asistență administrativă sau juridică, aveți dreptul să vă plângeți la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru unde se află domiciliul dv., locul dv. de muncă sau locul prezumtivei încălcări, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prevederile GDPR.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea îl informează pe reclamant despre stadiul și rezultatele plângerii, inclusiv a posibilității de a beneficia de asistență juridică, conform art. 78 din GDPR.

17. Modificarea acestei declarații referitoare la protecția datelor

Actualitatea declarației referitoate la protecția datelor se face prin indicarea datei (vezi mai jos). Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această declarație referitoare la protecția datelor, cu efect pentru viitor. O versiune actualizată se poate accesa direct din oferta noastră online. Vă rugăm vizitați regulat oferta noastră online și informați-vă despre declarația referitoare la protecția datelor care este valabilă.

Actualizarea: August 2021

Operator : vezi datele de identificare